Tuesday, March 5, 2013

Rome

Skinuto sa sajta WWW.MATURSKIRADOVI.NET
Pravni fakultet u Zenici Katedra za historiju drzave i prava

Emina Topić

RIMSKA PORODICA
(seminarski rad)

Mentor: prof.dr. Dragan Pantić Zenica, novembar 2008. godine

UVOD
Šta je to rimska porodica? Kakva je njezina svraha? Kako se ona razvijala? Prema rimskom pravu porodica je skupina osoba koje su po prirodi (ro enjem) ili po pravu (usvojenjem, manus bandeaukom) podre ene vlasti porodičnog starješine (pater familias).1 Rimska porodica je patrijahalna. Odlikovao ju je veliki broj djece.Prvobitnu braćnu zajednicu consortijum u Rimu su sačinjavali braća sa svojim ženama i njihovim potomcima. No od vremena zakonika XII ploća pa nadalje porodica se sastojala isključivo od jednog braćnog para i njihovih potomaka. Članovi porodice su me usobno povezani: vjerskim vezama (kult predaka), emotivno, interesnim vezama, ekonomskim vezama, jer u zatvorenoj kućnoj privredi se ne može opstati bez porodice. Primitivna prava ne oblikuju porodicu već se služe porodicom pri regulisanju društvenih odnosa. Porodica je skup lica i stvari podre enih jednoj volji: ocu porodice paterfamiliasu.

Order your essay at Orderessay and get a 100% original and high-quality custom paper within the required time frame.

On je muškarac kome pripada porodica i koji vodi njenu svu vlast i apsolutnu moć. Porodica može sa drugim porodicama da uspostavi odnos samo preko paterfamiliasa. Snaha postaje član porodice preko muža pod čijom je vlašću i komandom. Kult predaka je značio da svaki paterfamilias poslije svoje smrti postaje božanstvo koje poštuju njegovi nasljednici. Ako otac ima nekoliko sinova oni će poslije njegove smrti postati starješine (paterfamilias) tri nove porodice, ali će sve te nove porodice poštovati kao božanstvo (preminulog paterfamilias) kao i sve druge zajedničke pretke. Te porodice će biti povezane vezom koj se zove agnatia. Starješina porodice je...If you want to get a full essay, order it on our website: OrderessayIf you want to get a full essay, wisit our page: write my essay .

No comments:

Post a Comment